March 24, 2014

Tiga kewajiban Seorang muslim Terhadap al-Qur’an

Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta seluruh keluarga dan para […]
March 24, 2014

Jati Diri Muslimah(1)

Kupas Tuntas buku “JATI DIRI MUSLIMAH” (Syakhsyiyyah al-Mar’ah al-Muslimah Kama Yashughuha al-Islam fi al-Kitab wa as-Sunnah) DR. Muhammad Ali al-Hasyimi Segala puji bagi Allah, tiada ilah yang […]
March 22, 2014

Adab-Adab Ketika Tidur

1. Melakukan “Muhasabah” (introspeksi diri) sebelum tidur. Disunahkan bagi setiap muslim untuk melakukan muhasabah atas semua amalan yang ia kerjakan di siang harinya, yaitu dari sejak […]
March 22, 2014

Sunnah-sunnah Fitrah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam riwayat-riwayat berikut ini. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Lima hal termasuk fitrah (kesucian): (pertama) (Istihdad ialah mencukur bulu […]